22 czerwca 2012
Biuletyn Informacji Publicznej
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
herb Urząd Gminy Siedlisko
67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy 6
tel. 68 388 32 18, fax 68 388 32 18
e-mail: ug@siedlisko.pl, http: www.siedlisko.pl
 
 

drukuj wyślij
 

                                                                                                                                                               Siedlisko, 26.03.2012 r.


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 r.


Program współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. został przyjęty Uchwałą  Nr VI/58/2011 Rady Gminy Siedlisko. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art.5 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zmianami).
Program realizowany w Gminie Siedlisko  w 2011 r. przewidywał możliwość współpracy
w zakresie:
- kultury fizycznej i turystyki,
- kultury,
- pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
Obszary tematyczne wymienione w Programie rozpisano na zadania szczegółowe, które realizowane były w formie finansowej i pozafinansowej.
Współpraca o charakterze finansowym  polegała na zleceniu zadania publicznego  wraz
z udzieleniem dotacji. Zlecenie zadania odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonych w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
i przeprowadzone było przez powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy komisję konkursową.
W 2011 r. ogłoszono 1 konkurs i zrealizowano 1 zadanie z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na które przyznano dotację w kwocie 24 000,-zł. Oferent spełnił wymagania konkursowe, realizując zadanie wykorzystał dotację w 100% wnosząc do zadania swój wkład w wysokości 10 593,46 zł.
Zadania z pozostałych sfer ujęte w Programie do realizacji w 2011 r. były realizowane
w ramach zadań własnych Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Gmina Siedlisko prowadziła ponadto współpracę o charakterze pozafinansowym
i należy tu wymienić takie formy organizacyjne i rzeczowe jak:
- obejmowanie patronatem Wójta ważnych imprez i wydarzeń,
- fundowanie nagród rzeczowych w konkursach i zawodach,
- współpraca przy opracowywaniu niektórych materiałów informacyjnych,
- udostępnianie strony internetowej Urzędu Gminy Siedlisko,
- użyczanie pomieszczeń będących własnością Gminy.
Istotnym elementem aktywności obywatelskiej i demokracji jest współpraca osób prywatnych i przedsiębiorców na rzecz społeczności lokalnej. Ich udział miał swoje odzwierciedlenie przy przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych, akcjach społecznych i edukacyjnych.
Nie możemy jednak tej aktywności wpisać jako stałej formy organizacyjnej.

 
Data wytworzenia: 2012-03-28
Data udostępnienia: 2012-03-28
Ilość wyświetleń: 249
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Ewelina Górna

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@